ISO 22716


Kosmetyki - dobre praktyki produkcji (GMP)

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczące produktów kosmetycznych ujednolica zasady związane m.in. z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych. Artykuł 8. tego rozporządzenia precyzuje, że wytwarzanie produktów kosmetycznych musi się odbywać w zgodzie z zasadami dobrej praktyki produkcji (GMP) określonymi w normach zharmonizowanych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

Poza pewnymi wyjątkami (m.in. nanomateriały), przepisy rozporządzania 1223/2009/WE będą obowiązkowe do stosowania przez producentów kosmetyków od 11 lipca 2013r. Tym samym, pojawia się pilna potrzeba dostosowania zakładów branży kosmetycznej do wymogów dobrej praktyki produkcji kosmetyków określonych w normach zharmonizowanych. Nie spełnienie tych wymagań może narazić producentów na niepotrzebne i kosztowne sankcje ze strony organów nadzoru państw członkowskich, jak np. wycofanie wyrobu z rynku.

Wymagania norm zharmonizowanych dla przemysłu kosmetycznego określa norma ISO 22716 Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Ten przewodnik dobrych praktyk produkcji określa precyzyjnie zasady związane m.in. z wytwarzaniem, kontrolą, magazynowaniem i transportem produktów kosmetycznych, a wdrożenie jego wymagań do praktyki zakładowej ma na celu skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanych kosmetyków.

Wdrażając wymagania normy ISO 22716, producent kosmetyków osiąga wymierne korzyści. Najważniejsze z nich, to:

 • osiąganie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów kosmetycznych na stałym, powtarzalnym poziomie,
 • zmniejszenie ryzyka wytworzenia kosmetyków niezgodnych z wymaganiami organów nadzoru oraz wynikającej z tego odpowiedzialności prawnej i finansowej,
 • zwiększenie wiarygodności firmy wobec Klientów i organów kontrolujących,
 • opanowanie powiązań organizacyjnych - jasne określenie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • wzrost konkurencyjności,
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
 • wzrost stopnia zadowolenia Klientów,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji,
 • jasna dokumentacja realizowanych w firmie procesów,
 • ustalenie i skuteczna eliminacja przyczyn powstawania wad produktów,
 • audyt przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla Kierownictwa w zakresie wytwarzania bezpiecznych i zgodnych z wymaganiami prawnymi kosmetyków.

W prawidłowej interpretacji i wdrożeniu wymagań normy ISO 22716 niezbędną najczęściej okazuje się współpraca z zewnętrznymi specjalistami. Tym samy, do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczonych konsultantów, auditorów i trenerów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspomogą Państwa w skutecznym wdrożeniu dobrych praktyk produkcji kosmetyków wg wymagań normy ISO 22716.

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

AB Texel Poland Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

BUNGE Polska Sp. z o.o.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Catermed S. A.
ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

Tarczyński

KONTAKT

Jeżeli masz pytanie odnośnie prezentowanej oferty, skontaktuj się bezpośrednio z naszym doradcą

Wyślij zapytanietel. kom.: +48 510 245 727